محتوای هفته دوم  ، مخصوص نصب در تابلو اعلانات و در بازه زمانی سومین هفته شهریورماه منتشر شد !

h1-elmi

این بسته شامل مطالبی تحت عناوین :