این بسته شامل مطالبی تحت عناوین :

اخلاقی : مواقع خواستن حاجات واستجابت دعا 

اخلاقی : خدانزدیک تراز آن است که فکرمیکنیم 

استفتاء : فیس بوک حلاله ؟؟

اعتقادی : چرادربین پیامبران زن وجودندارد؟

رایانه : چگونه یک رمزخوب وقوی داشته باشیم 

سرگرمی : نامه ای ازجهنم 

دفاع مقدس : میرآب ،بیسیمچی آقامهدی

معرفی کتاب : کتاب لشکر خوبان

 

h8-